Реч директора

Успешно смо завршили школску 2022/23. годину. Имали смо петносилаца Вукове дипломе. Сви ученици завршног разреда су успешно завршили основну школу и уписали жељене профиле у средњим школама.

Наши ученици су претходне школске године учествовали на школским, општинским, окружним, а два ученика осмог разреда пласирала су се на републичка такмичења, док је један ученик освојио прво место на републичком такмичењу. Ове школске године ћемо интензивније радити на припреми наших ученика за такмичења.

Током претходне четири године значајно је побољшана комуникација на релацији директор- запослени, директор- родитељи и директор- ученици. Ова школа претендује да прати модерне токове образовања и васпитања ученика уз задржавање традиционалних метода које су се показале као позитивне. Наставни кадар поседује многа знања, вештине, могућности, а пре свега спремност на усавршавање и даљи раст и развој што је од изузетног значаја за школу која напредује.

Желимо да будемо школа са хуманим, толерантним и демократским односоммеђусобног уважавања, поштовања и афирмације. Настојимо да сарадњу са родитељима подигнемо на виши ниво, а веома нам је битна и сарадња и добра веза са локалном заједницом.

Током претходне године набављена су нова наставна средства, намештај, урађен нови плато испред школе, окречене учионице. Међутим, даби се остварили још бољи услови за извођење наставе, неопходно је побољшати материјално – техничке услове и опремити школу са још више наставних средстава и материјалних добара:

  • Набавити недостајућу опрему и појачати број наставних средстава;
  • Заменити целокупну столарију на школској згради;
  • Уредити спортске терене и простор око школе;
  • Реконструисати дечје тоалете;
  • Обезбедити санитарно – хемијска средства за одржавање хигијене;
  • Обезбедити наставни материјал за несметано обављање наставног процеса;
  • Променити ограду на школском дворишту.

Приоритет нам је и стручно усавршавање запослених и чешће коришћење ИКТ у настави.